شرایط کاشت نهال نارگیل

شرایط کاشت نهال نارگیل

درخت نارگیل به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاکی سازگار است. نارگیل برای رشد مطلوب به آب و هوای گرم با دمای 27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 80 تا 90 درصد نیاز دارد. درخت نارگیل درمناطق بادمای پایین تر رشد آهسته تری دارد. در مناطق استوایی تا ارتفاع 600 متر از سطح دریا درختان رشد مطلوبی دارند.
برچسب ها: ارزش غذایی میوه نارگیل, کشت درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﻴﻞ, آب و هوای کشت درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﻴﻞ, کود رﺷﺪ ﻧﺎرﮔﻴﻞ, تکثیر درخت نارگیل, ﺳﻦ ﺑﺎردﻫﻲ ﻧﺎرﮔﻴﻞ, کشت بذر نارگیل, خاک مناسب برای کشت نارگیل, آبیاری درخت نارگیل, گرده افشانی و رشد و نمو میوه نارگیل,
تعداد بازدید: 217