نوسان قیمت برخی کالاهای اساسی در مهرماه ۹۹

بررسی آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد، هر چند قیمت اغلب محصولات در یک سال گذشته روند افزایشی داشته، اما قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار دهم درصد کاهش یافته است.

بر پایه آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در یک ماه منتهی به مهرماه سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۸۲ هزار و ۴۶۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (سال ۹۸) با قیمت  ۸۲ هزارو ۸۱۰ تومان چهاردهم درصد کاهش را نشان می دهد.

بنابراین گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) در مهرماه سال ۹۹ به صورت میانگین ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان و گوشت مرغ تازه ۱۹ هزار و ۶۵۹ تومان به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد و ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین در یک ماه منتهی به مهرماه سال ۹۹، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک)  ۲۳ هزارو ۴۰۴ تومان، برنج تایلندی ( غیر از هومالی) ۱۲ هزارو ۶۸۱ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۸ هزارو ۶۹۷ تومان شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲.۴ درصد، ۷۱.۴ درصد ، ۲۸.۴ درصد و ۲۷.۷  درصد رشد را نشان می دهد.

متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در مهرماه سال ۹۹  به هشت هزار و ۲۱۹ تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی هشت هزار و ۳۱۴ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۸.۱  درصد و ۵۳.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

طبق آمارها قیمت این محصولات در مهرماه ۹۹ نسبت  به شهریورماه ۹۹، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۴.۵ درصد، گوشت گوسفندی ( مخلوط) ۲.۵ درصد، گوشت مرغ تازه ۱۳.۶ درصد، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۴.۱ درصد، برنج طارم اعلاء ۹.۶ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۹.۳ درصد، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۲۳ درصد، شکر سفید پنج دهم درصد و شکر بسته ۹۰۰ گرمی ۲.۹ درصد بوده است.

براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در مهرماه ماه سال ۹۸ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۸۲ هزار و ۸۱۰ تومان، گوشت گوسفندی ( مخلوط) ۹۵ هزارو ۵۰۳ تومان، گوشت مرغ تازه ۱۳  هزارو ۵۵ تومان، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۱ هزار و ۱۷ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۲ هزارو ۸۵۳ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۲ هزار و ۴۷۸ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۳۹۹ تومان، شکر سفید پنج هزار و ۱۹۷ تومان و شکر بسته ۹۰۰ گرمی پنج هزارو ۴۱۱ تومان بوده است.

منبع خبرگزاری ایرنا

منبع : ایرنا
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷