روش کاشت کاهو

کاهو مواد معدنی فراوانی از جمله پتاسیم، فسفر و ویتامین‌های B و C و A دارد. در برگ‌های سبز تیره مقدار ویتامین A بیشتر است. ماده ای که باعث تلخی کاهو می‌شود لاکتوسین نام دارد. از جمله خواص کاهو مسکن و خواب آور بودن و آرام بخشی است.

گیاه کاهو

یکی از مهم ترین سبزی‌های دنیا و گیاهی یکساله با برگ‌های کشیده و بدون کرک است. در تمام مناطق دنیا در حال کشت و کار است. ارتفاع گیاه حدود 15 تا 30 سانتی‌متر و طول دوره رشدی آن 65 تا 130 روز است. در طی رشد برگ‌ها به تدریج می‌پیچند و به رنگ‌های سبز، زرد، قرمز و قهوه‌ای دیده می‌شود. بذر کاهو سیاه، قهوه‌ای تا زرد است.

زمان کاشت کاهو

ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺩﻫﺪ.ﻛﺎﻫــﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲﻛﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺯﻣﺴــﺘﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬــﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘــﻲﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺧﻨﻚ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺸﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ، ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨــﺪ. ﺑﺬﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳــﺮﺭﺱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﻛﺎﻫــﻮ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻛﺎﺷــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺁﻥ ﺗــﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺧــﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭﺍﻳــﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ می‌توانﻛﺎﻫﻮﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﺎﺷﺖ.

روش کاشت کاهو

دمای رشد کاهو

ﻛﺎﻫﻮ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺧﻨﻚ ﺍﺳــﺖ و ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﺍﻱ ﻣﺮﻃﻮﺏ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ به دست می‌آید. ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 12 تا 15 درجه سانتی‌گراد است ﻛﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ می‌یابد. ﻛﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ میﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷــﺪ،  ﺑﺮگﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻮﻙ ﺳــﻮﺧﺘﮕﻲ می‌کنند. ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ 30 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮﺍﺩ ﺑﺬﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ میﺭﻭﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻪ نمیﺯﻧﺪ.

زمین کاهو به آبیاری نیاز دارد و در روز به دمای 16 تا 18 و در شب به دمای 10 تا 12 درجه سانتی‌گراد نیاز دارد.

نیاز خاکی کاهو

ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ، ﺧﺎﻙ ﻟﻮﻣﻲ ﺳــﺒﻚ با pH 5.5 تا 6.5  ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳــﺎﺩﻱ ﻣــﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻫﻜﺸــﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﻮﻫﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ ﺯﻭﺩ ﮔﺮﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﺷــﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦﻫــﺎﻱ ﺑــﺎ ﺁﺏ ﻣﻜﻔــﻲ، ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

روش کاشت کاهو

نیاز کودی

کاهو به ازای هر هکتار 80 کیلوگرم ازت، 80 کیلوگرم فسفر، 200 کیلوگرم پتاس، 50 کیلوگرم کلسیم و 15 کیلوگرم منیزیم از خاک برداشت می‌کند.

تاریخ کشت کاهو

ﻛﺎﻫــﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘــﻲ ﻛﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺯﻣﺴــﺘﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧــﺪ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ، ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﻨﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺸﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻲﻛﺎﺭﻧﺪ. ﻛﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎء ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲشود، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﺋﻴﺰﻩ، ﺑﺬﺭﭘﺎﺷﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺬﺭ، ﻧﺸﺎ ءﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺭﺩﻳﻒ ﺗﻨﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺳﺮﺩ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺬﺭ ﻛﺎﻫﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.


منبع : ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎﻝ ﻭ ﺑﺬﺭ
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸