کشـاورزی شغل نیست!

اپلیکیشن امداد کشاورز با ارائه ی مشاوره کشاورزی به صورت رایگان توسط کارشناسان کشاورزی خبره، گامی مؤثر در جهت پیشبرد صنعت کشاورزی به سمت کشاورزی هوشمند برداشته است.